สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบ "ชุมชนปลอดขยะ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนต้นแบบ "ชุมชนปลอดขยะ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ชุมชนบ้านโนนเบญ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัสกลนคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร.พรธิดา เสนไสย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59/5 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1. ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
การติดต่อ 0873246145
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 พฤษภาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2559
งบประมาณ 120,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
พื้นที่สำหรับการทำเกษตรกรรม
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
การพัฒนาด้านการเกษตร การเพาะปลูก

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การกำจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานและปุ๋ยสำหรับใช้ในการเกษตร

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. จัดตั้งชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นชุมชนปลอดขยะ2. ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะและกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง 3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rathanitsuk rathanitsuk เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:31 น.