สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education

การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานหลัก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานร่วม เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ชื่อชุมชน ตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ปวีณ วิยาภรณ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0972846017
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงราย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เอกสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงทักษะการดำเนินชีวิตที่จะช่วยให้นักศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงและสามารถช่วยส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชากรในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ “คิดเชิงระบบเป็นนิจ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการจัดการสุขภาพมืออาชีพระดับสากล” ตลอดจนเอกลักษณ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ “ขับเคลื่อนสุขภาวะสู่ชุมชน”
ดังนั้นการพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษา เช่น ทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป โดยเป้าหมายระยะยาวสำหรับการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพชุมชนในปีงบประมาณ 2563-2565 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ เขตพื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมุ่งเน้นด้านสุขภาวะของบุคคลที่อาศัยในชุมชนในด้านต่างๆ ทุกช่วงวัย เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพภายในชุมชน และด้านสุขภาพ ตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ความปลอดภัย
  • คุณภาพชีวิต
  • สาธารณสุข
  • สิ่งแวดล้อม
  • สุขภาพ

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ find_in_page
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Iampaween Iampaween เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 18:49 น.