สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education