สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2

โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด มทร.อีสาน
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.โสภณ ผลประพฤติ, ผศ.สมศรี ผลประพฤติ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 086 868 2553
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1) การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
2) การรับบทภาพยนตร์และการตัดสินคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสั้นกับผู้กำกับมืออาชีพ/และมอบทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์จากบบภาพยนตร์ที่เข้ารอบ
4) การสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเข้าร่วมประกวด
5) การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ และการตัดสินมอบรางวัลภาพยนตร์ดีเด่น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • Story Telling
  • ประเพณี
  • ภาพยนตร์สั้น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เรื่องเล่า
  • วัฒนธรรม
  • ศิลปะ
  • หนังสั้น
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แหล่งเรียนรู้

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Dr.Sopone Phonprapruit Dr.Sopone Phonprapruit เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 11:54 น.