สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
หน่วยงานร่วม 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน – วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
ชื่อชุมชน 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน – วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวดุษฎี ศรีธาตุ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 091-3510362 dutsadee_2559@hotmail.com
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการกำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน และการจัดสรรงบประมาณเกิดเป็นโครงการต่างๆ นั้น ล้วนเกิดจากนโยบายจากภาครัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบริหารจัดการชุมชนในระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยแกนนำของชุมชนเท่านั้น เช่น ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้แสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงการสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในในชุมชน จึงทำให้การรายงานความต้องการหรือสภาพปัญหาของชุมชนไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนไม่ได้แสดงความคิดในการแก้ปัญหา ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรในท้องถิ่น และการศึกษา

เป้าหมายในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนให้ชาวบ้านคึม หมู่ 10 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จากการสำรวจชุมชนในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 พบว่า หมู่บ้านคึมไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน และการบริการทางด้านส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งไม่มีความต่อเนื่องและไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งในปี 2559 ได้มีหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าไปบริการวิชาการในโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากชาย่านาง” นับเป็นโครงการแรกในรอบสิบปีที่ผ่านมา ผู้จัดทำโครงการจึงมีความสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห์บริบทชุมชนเพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาสำคัญ ศักยภาพที่โดยเด่นของชุมชน และให้เกิดแผนแม่บทของหมู่บ้านคึมเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาชุมชนที่ชัดเจนและเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านคึม ร่วมทั้งการบูรณาการความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ไปสู่การรสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชน บ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาแผนพัฒนาชุมชน ระยะ 3 ปี และระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดทำแผนแม่บทของชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • บ้านคึม
  • เสริมสร้างความเข้มแข็ง
  • อย่างมีส่วนร่วม

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย nantawan_6726 nantawan_6726 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 18:07 น.