สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562)

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562)
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
หน่วยงานหลัก ส่วนกิจการเพื่อสังคม
หน่วยงานร่วม คณะศิลปกรรมศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชื่อชุมชน ระยะที่ 2 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 4 จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 5 จังหวัดนครนายก
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 114 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอย สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10250
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อาจารย์สุรีรัตน์ จีนพงษ์
อาจารย์ดาริณี ชำนาญหมอ
อาจารย์อภิรัตน์ แก้วกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวดี มากพา
อาจารย์พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
อาจารย์ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ
อาจารย์ธรากร จันทนะสาโร
อาจารย์รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
อาจารย์สทาศัย พงศ์หิรัญ
อาจารย์ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล
อาจารย์เทพิกา รอดสการ
อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร
อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ
อาจารย์เศรษฐศิริ นิรันดร
อาจารย์ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
นางสาวพรรณี ฮาเซ๊ะ
นางสาววรรณา ประสงค์
นางมาลา วงษ์งาม
นางาวจุฬาพร แสงสกุล
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ
นางสาวพัณณ์ชิตา เดชครุธ
นางสาวนุชนารถ รอดสอาด
การติดต่อ 026495000
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 954,248.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง พื้นที่เฉพาะ:พื้นที่สูง place directions
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1.องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรม
2.องค์ความรู้ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางวิชาการแก่ชุมชนห่างไกล

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

พันธกิจหลักอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็น “ผู้ให้” แก่ชุมชนและสังคมมาตั้งแต่อดีตกาล เริ่มตั้งแต่คณาจารย์ไปสู่การปลูกสร้างนิสิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อการสร้างสรรค์สังคม ภายใต้แนวคิดที่ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะส่งเสริมและปลูกสร้างจิตสำนึกของคณาจารย์ บุคคลากรและนิสิตให้รับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึก มิใช่แค่เพียงการตามกระแสหรือเพื่อการตลาด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าอย่างเต็มที่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนชุมชน อีกทั้งเปิดพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างสุขแก่เยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงเป็นสื่อกลาง รวมทั้งการจัดกิจกรรมศิลปะแบบมีส่วนร่วมสำหรับเยาวชนทั่วไป เป็นการต่อยอดกระบวนการจิตอาสาของเยาวชนรุ่นใหม่ และเพื่อเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของโครงการศิลปกรรมสร้างสุขให้เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้มีพื้นที่สาธารณะเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 6 ระยะ จากผลการดำเนินโครงการพบว่า ครูและนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายกได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชนบท อีกทั้งได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะทางศิลปะเกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน เกิดความกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย SSOSWU SSOSWU เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 17:25 น.