สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย ทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย ทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วย ทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่
ชื่อผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 195,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ แม่ริม ห้วยทราย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลห้วยทราย มีอายุประมำณ 160 ปีที่ไดชื่อว่า ห้วยทราย เพราะมีลำห้วยหลายสายซึ่งไหลมาจากป่าไหลลงสู่แม่น้ำ แม่ริม ในขณะเดียวกนี้ มีทรายจำนวนมากไหลปนมากับน้ำด้วย ชาวบ้านจึงต้ั้งชื่อว่า “ห้วยทราย” นับต้ังแต่น้้นมา
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ในอดีตชุมชนบ้านห้วยทรายเคยได้รับการอบรมการบันทึกบัญชีจากหน่วยงานภายนอกแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากรูปแบบสมุดบัญชีครัวเรือนมีช่องว่างให้กรอกรายละเอียดมาก ทำให้ชุมชนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการทำบัญชีครัวเรือนและไม่สนใจบันทึกบัญชีครัวเรือน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การมีส่วนร่วม
  • บัญชีครัวเรือน
  • ระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Prakardao.a01 Prakardao.a01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 14:58 น.