สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พัทลุง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

- ผลจากพื้นที่การปลูกข้าวและจำนวนผลผลิตต่อไร่จากนาข้าวในจังหวัดพัทลุงลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตมีราคาที่สูงขึ้น เกิดความกังวลในอนาคตจะผลิตข้าวไม่พอเลี้ยงคนในจังหวัดพัทลุง การทำนาในปัจจุบันจึงเน้นปริมาณของผลผลิตเพื่อขายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีการนำสารเคมีมาใช้เพื่อเร่งและเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น
- หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุงได้มีโครงการส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้ทำการศึกษาข้อมูล กลุ่มทำนาอินทรีย์และเครือข่ายนาอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง จำนวนโรงสี แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ รวมไปถึงองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์

ผลที่เกิดขึ้น
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 - 2566 เป็นแผนระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันพื้นที่นาทั้งจังหวัดให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (มาตรฐาน Organic Thailand จำนวน 2,600 กว่าไร่ และมาตรฐาน IFOAM โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกลุ่มองค์กรชาวนาในจังหวัดพัทลุง

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ข้าวอินทรีย์

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 23:51 น.