สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ)

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ)

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ)
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานหลัก เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานร่วม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นตุ๊กตาดินเผา 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นตุ๊กตาดินเผา 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอิสระภาพ ภาษาดี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ อาคารสุรพัฒน์ 1 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0989092566
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

"เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว"เป็นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
โดย ทีมวิจัยและที่ปรึกษา 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มผู้ประกอบการ Social Enterprise/
วิสาหกิจชุมชน/ที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง
โดยอาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion)
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคมปัญหา ด้วยนวัตกรรม
ที่มีการพัฒนาต้นแบบหรือโมเดลที่สำเร็จให้สามารถกระจายสู่ชุมชน
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชุมชน
นักศึกษาในทีม
1. นายธนาคาร เบ้าทอง
2. นายอนันตภูมิ ทองรักษ์
3. นายณัฐวุฒิ สานคล่อง
4. นายปุณณภพ วัชรมัยสกุล
5. นางสาววริศรา ภูถมนาค
6. นายพิพัฒน์ วงษ์สวาท
7. นายสหรัฐ กับกระโทก

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย tnsut tnsut เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 13:59 น.