สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานร่วม คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อชุมชน บ้านศาลา
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง:
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์
ปุริม หนุนนัด
ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
เดือนเพ็ญ วงค์สอน
วริศา พิลาโฮม
การติดต่อ 081-547-6552
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา พิมาย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การเกษตรสมัยใหม่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน การบริหารจัดการ

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ทำให้ได้รับการเป็นหมู่บ้านต้นแบบของหมู่บ้านราชมงคลอีสาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการทำให้จัดทำกลุ่่มวิสาหกิจเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เกิดสมสัมพันธุ์ภาพที่ดีกับมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • หมู่บ้านศาลา หมูุ่บ้านราชมงคลอีสาน เศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย anndusadee anndusadee เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:25 น.