สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 การพัฒนาการเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยวจากศักยภาพและภูมิปัญญา ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านราชมงคลต้นแบบบ้านศาลา ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการขยายผล

1 : การพัฒนา"การ"ท่องเที่ยวเชิงชุมชนจากศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2 การพัฒนาการเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยวจากศักยภาพและภูมิปัญญา ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา