สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐

โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานร่วม จังหวัดสกลนคร
ชื่อชุมชน กลุ่มจังหวัดสนุก
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธนิติกุล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.รุ่งกานต์ บุญนาถกร/เทคโนโลยีการอาหาร
การติดต่อ 0897115342
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rungka rungka เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 14:16 น.