สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 โครงการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร
3 โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup):โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตกร
4 โครงการ “พัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน กิจกรรมศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐
5 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร:การพัฒนาเมล็ดบัวเคลือบปรุงรส
6 โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร: การยืดอายุส้มผักเสี้ยนโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

โครงการขยายผล

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรจิตอาสาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงท่องเที่ยวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์