สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานร่วม สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อชุมชน จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นางสาวบุศราวรรณ ไชะ
การติดต่อ 0897115342
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559
งบประมาณ 299,327.78 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร เมืองสกลนคร place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนเกษตร วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ราคาผลผลิตผันผวน บางช่วงราคาตกต่ำ ขายไม่หมดเน่าเสีย
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
การแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • นวัตกรรมชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย rungka rungka เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 13:24 น.