สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์, องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก
ชื่อชุมชน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.กาญจนา กุลวิทิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ดร.อนุพงษ์ ทานกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายอรรคเดช อิ่มพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การติดต่อ 087 2327465
ปี พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 570,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนและการผลิตรีคอมบิเนนท์โกรทฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย keeravit.pe keeravit.pe เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 20:54 น.