สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โครงการ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถาบันอุดมศึกษาหลัก วิทยาลัย นอร์ทเทิร์น
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หน่วยงานร่วม 1. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ 3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดตาก 4. พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 5. พาณิชย์จังหวัดตาก 6. อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 7. หอการค้าจังหวัดตาก
ชื่อชุมชน หนองบัวใต้
ชื่อผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสาธารณสุข
การติดต่อ 0959017562
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
งบประมาณ 1,070,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ตาก place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ขยะเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศต้องเร่งดำเนินการป้องกันแก้ไข เนื่องจากขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันการดูแลเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ ทำให้มีปริมาณขยะตกค้างและสะสมในแต่ละวันจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ขยะมูลฝอยยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ของแมลงนำโรคหลายชนิด อีกทั้งยังก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เหตุรำคาญ บ้านเมืองสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็น เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ได้แสวงหาความร่วมมือกับชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะและนำหลัก 3Rs คือ REDUCE (การลดการใช้) REUSE (การใช้ซ้ำ)และ RECYCLE (การนำมาแปรรูปใหม่)มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้วิธีการดังกล่าวจะเป็นทางออกที่ดีในสภาวะปัจจุบันที่จะสามารถกำจัดขยะได้อย่างครบวงจร และยังได้รับผลประโยชน์จากการกำจัดขยะนี้อีกมากมาย อาทิ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากกระบวนการกำจัดและผลิต การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน การสร้างรายได้เสริม การสร้างความสามัคคี และความริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ คือแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ รู้จักและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย ตลอดไป
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ปัญหาการจัดการขยะ เป็นปัญหาที่นับวันแต่จะเพิ่มความยุ่งยาก ให้กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกองค์กรและทุกชุมชน
ชุมชนเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการขนย้าย และยุ่งยากมากในการหาสถานที่กำจัด
การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อนำขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง กลับมาใช้ประโยชน์
( Recycle ) จึงเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยลดจำนวนขยะ และลดภาระความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในการจัดการขยะลงได้
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย buaphan buaphan เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 16:39 น.