สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน กลุ่ม OTOP Quadrant D ในจังหวัดชลบุรี 125 คน
ชื่อผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 สิงหาคม 2562 - 26 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่ม OTOP ที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การพัฒนา
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานต้องได้รับการส่งเสริม
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
กลุ่ม OTOP ชลบุรีมีกลุ่ม Quadrant A,B,C,D กลุ่ม D เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าได้มากแต่ขายได้มูลค่าน้อยจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 10:20 น.