สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในอุจจาระของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวิภา ช่วงไชยยะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร.พัสกร องอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อิตคาร
นายธนากร พรมโนภาส
นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ
การติดต่อ 042-725023
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร place directions
นครพนม place directions
มุกดาหาร place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย pongpat8693 pongpat8693 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 10:40 น.