สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเกษตรอินทรีย์นาวิถีสู่ความพอเพียง : การเลี้ยงไส้เดือน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพิเศษภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ชื่อชุมชน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )
ชื่อผู้รับผิดชอบ บุญศิริ มะสัน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อ.บุญศิริ มะสัน
อ.พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว
ผศ. จิโรจน์ จติควร
การติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 2196
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤษภาคม 2562 - 14 มกราคม 2562
งบประมาณ 7,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กรุงเทพมหานคร บางเขน ตลาดบางเขน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตำมความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สานฝันสู่อาชีพ ที่บูรณาการให้เกิดทักษะอาชีพได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล
ข้อมูลประเด็นปัญหา
- ครูยังไม่มีความรู้ด้านทักษะกระบวนการในการเขียนโปรแกรมในการควบคุม smart farm
- การจัดการเรียนรู้ไม่มี เครื่องเสียง หรือโน๊ตบุกในการเตรียมให้วิทยาการบรรยาย
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
- ปรับปรุงห้องเรียนให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้มากขึ้น
- สถานศึกษาควรมีรูปแบบการประเมินการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษาจึงเป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเรียนแบบท่องจำเป็น
การพัฒนาด้านปัญญา ทักษะการคิด การคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 13:15 น.