สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ ธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ของชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยงานร่วม -
ชื่อชุมชน บ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร.นภาพร วงษ์วิชิต
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อ.สพ.ญ.ภลิตา คุณดิลกพจน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.ดร.นภาพร วงษ์วิชิต อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัย คณะบริหารศาสตร์
อ. วนัญญา ทองทิพย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์
ผศ.จุฑามาศ สุนทร สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารศาสตร์
ผศ.ปภาวี สุขมณี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารศาสตร์
รหัส 03-105-202 พยาธิวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
1. นางสาวแพรวพรรณ วิเศษศรี 1460500272314 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัส 05-051-302 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน
2. นางสาวสุพัตรา ลาจ้อย 1469900445257 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารศาสตร์
3. นางสาวรักกมล ดลปัดชา 1469900411034 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารศาสตร์
รหัส 05-020-201 การเงินธุรกิจ
4. นางสาวพันธิมาพร ป้อมแสนศรี 1469900433933 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
5. นางสาวอมรพันธ์ จำเริญพิมพ์ 1469900466408 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
6. นางสาวบุญรักษา สีกรม 1460100199288 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
7. นางสาวกัญญาภัค พันนา 1129700133220 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
8. นางสาวชไมพร ทองจรัส 1460300197319 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
9. นางสาววิไลวรรณ ภูมีเมฆ 1469900458308 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
10. นางสาวจินดาพร พลเฉลียว 1469900391904 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารศาสตร์
การติดต่อ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 มกราคม 2020 - 31 พฤษภาคม 2020
งบประมาณ 500,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลภูดินตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 20 กิโลเมตร ตำบลภูดินมีเนื้อที่ 49.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,962 ไร่ ตำบลภูดิน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง 14 ตามลำดับดังนี้ บ้านสว่าง, บ้านค่ายลูกเสือ, บ้านถิ่นพัฒนา, บ้านคำใหญ่, บ้านโนนหัวเขื่อน, บ้านคำดอกไม้, บ้านพักสุขใจ, บ้านเหล่าหลวง, บ้านนาขาม, บ้านโคกนางาม, บ้านเหล่าหลวงใต้, บ้านเหล่าหลวงกลาง, บ้านโนนศาลา และบ้านภูทอง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านโคกนางาม มีประชากรทั้งหมด 458 คน จำนวน 113 หลังคาเรือน มีเนื้อที่ 1,835 ไร่ ลักษณะดินของตำบลภูดินมีลักษณะเป็นดินทรายถึงดินดาน ไม่อุ้มน้ำ ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีสารอินทรีย์เป็นดินจืด จะต้องมีการปรับปรุงดินให้คืนสภาพความสมบูรณ์ให้ดิน ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้พื้นดินทำไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย
ข้อมูลประเด็นปัญหา
จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจพบว่า มีปัญหาเรื่องน้ำที่นำมาใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ชาวบ้านจำเป็นต้องมีการสำรองน้ำในตอนเช้าเพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งวัน ส่วนในการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงโคจำนวนไม่มากนัก บางหลังคาเรือนมีการเลี้ยงไก่ชน และไก่บ้าน ในจำนวนที่ไม่มาก เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่าย พบว่าในพื้นที่ หมู่ที่ 10 นี้มีการเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดหากมีการเลี้ยงไก่อย่างจริงจัง จึงเล็งเห็นช่องทางการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชันซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีในชุมขน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะนำเอามาใช้ในการเลี้ยงไก่ โดยเกษตรกรในชุมชนมีความสนใจในการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
จากการสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่า คนในชุมชนต้องการมีช่องทางในการเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมีมติเห็นพร้องกันว่า การเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน โดยมีความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่เฉพาะของชุมชนบ้านภูดิน เป็นการสร้างได้ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1.นวัตกรรมการใช้ขมิ้นชัน ผสมลงในอาหารไก่เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดการใช้ยา
2.นวัตกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่ที่เลี้ยงด้วยขมิ้นชัน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

อาชีพหลักของเกษตรกรในชุมชนบ้านโคกนางาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการผลิตพืชสัตว์เศรษฐกิจ เช่น อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่บ้าน และ โค แต่สิ่งที่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นั้น ต้องเผชิญอำนาจการต่อรองทางด้านการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงมีผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงและขาดทักษะเทคนิคการผลิตที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนั้นลูกค้าต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยและลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยง จึงทำให้ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทำให้การจัดจำหน่ายผลผลิตนั้นไม่สามารถกำหนดราคาได้เองทำให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวได้นำแนวทางห่วงโซ่อุปทานที่เน้นให้กระบวนการดำเนินธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่มีการดำเนินงานอย่างสอดคล้อง เพื่อผลิตสินค้าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีความพร้อมที่จะนำองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ ของชุมชนบ้านโคกนางาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการดำเนินธุรกิจและพื้นที่ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มีการเรียนรายวิชาพยาธิวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ วิชาเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานและวิชาการเงินธุรกิจ นักศึกษานั้นสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาดังกล่าว สู่การถ่ายทอดความรู้และดำเนินการในโครงการธุรกิจการเลี้ยงไก่ด้วยขมิ้นชัน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงไก่ ของชุมชนบ้านโคกนางาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน ที่นำไปปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสังสรรค์ สามารถ ออกแบบระบบงานมีความฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสำนึกในความเป็นธรรมและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ห่วงโซ่อุปทาน ยาปฏิชีวนะ ไก่สมุนไพร ขมิ้นชัน บ้านโคกนางาม

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย vettech vettech เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2019 17:16 น.