สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา รัตภูมิ ควนรู place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการระบบอาหารความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย โดยผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เข้าสู่โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน เกิดรูปแบบครัวกลางในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ทำให้ระบบอาหารกลางวันมีมาตรฐานตามหลักโภชนาการ เกิดการขยายเครือข่ายเกษตรกรในชุมชนมีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ท้องถิ่น
  • ระบบอาหาร

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 23:18 น.