สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การศึกษาการพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

การศึกษาการพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การศึกษาการพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุน กรณีศึกษา ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อชุมชน ฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศศิประภา พรหมทอง
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นางสาวสุดารัตน์ พลแสนจันทร์
นายปราโมทย์ กลุ้มศิลป์
นายจักรพงษ์ เช่นงูเหลือม
นายภักดิ์ภูมิ วิชาทา
นางสาวพรพิมล ชัลวาลย์
นางสาวปุณณาสา ซาภูมิ
การติดต่อ 0894221212
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
อุดรธานี หนองแสง ทับกุง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ฟาร์มเห็ดหนองแสง ตั้งอยู่ที่ บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นฟาร์มเห็ดขนาดกลาง ที่จำหน่ายเห็ดนางฟ้า นางรมและเห็ดกระด้าง โดยมีการรับก้อนเชื้อเห็ดมาจากแหล่งจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด โดยมีต้นทุนการสั่งซื้อและการขนส่งค่อนข้างสูง ทั้งมีจำนวนก้อนเชื้อเห็ดที่ซื้อมาเน่าเสีย เชื้อเห็ดไม่เดิน ทำให้ฟาร์มสูญเสียค่าใช้จ่ายและรายได้ จึงมีแนวคิดที่จะทำก้อนเชื้อเห็ดเอง เพื่อลดต้นทุนในการซื้อก้อนเชื้อเห็ดและเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดให้กับฟาร์มเห็ดหนองแสง ในปัจจุบันฟาร์มเห็ดหนองแสงประมาณ 20 โรงเรือน ในหนึ่งโรงเรือนจะมีก้อนเชื้อเห็ดที่เปิดก้อนเชื้อประมาณ 150 ถึง 200 ก้อน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
จุดแข็ง (s) หรือ Strengths
- ผู้ประกอบการทำการเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อลดต้นทุนตัวตัวเอง
- ฟาร์มเห็ดอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งรับซื้อเห็ด
- ฟาร์มเห็ดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ในตัวตำบลทับกุง
จุดอ่อน (w) หรือ Weaknesses
- ก้อนเชื้อเห็ดเจริญเติบโตช้าเพราะอากาศร้อน
- เห็ดนางฟ้าบางสูตร มีต้นทุนที่สูงเพราะมีส่วนผสมของขี้เลื้อย
- ดอกเห็ดขึ้นไม่สม่ำเสมอ
โอกาส (o) หรือ Opportunities
- ถ้าผู้ประกอบการสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกเห็ดนางฟ้า และลดต้นทุนในการใช้ขี้เลื่อยและค่าขนส่งขี้เลื้อย ก็จะสามารถทำให้มีกำไรในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นได้
- มีแนวโน้มของคนบริโภคเห็ดอาจจะเพิ่มขึ้น
- เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่ตลาดต้องการอยู่เสมอ
- เห็ดนางฟ้ามีสรรพคุณในการรักษาโรคหลายชนิด
อุปสรรค(t) หรือ Threats
- เนื่องจากเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่สามารถเพาะปลูกสร้างรายได้เสริมง่าย จึงทำให้มีคู่แข่งขันจำนวนมาก
- ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเกิดการเน่าเสีย เพราะมีแมลงไปกัดกินเชื้อเห็ด
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ปัญหาของฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นฟาร์มเห็ดขนาดกลาง ที่จำหน่ายเห็ดนางฟ้า นางรมและเห็ดกระด้าง โดยมีการรับก้อนเชื้อเห็ดมาจากแหล่งจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด โดยมีต้นทุนการสั่งซื้อและการขนส่งค่อนข้างสูง ทั้งมีจำนวนก้อนเชื้อเห็ดที่ซื้อมาเน่าเสีย เชื้อเห็ดไม่เดิน ทำให้ฟาร์มสูญเสียค่าใช้จ่ายและรายได้ จึงมีแนวคิดที่จะทำก้อนเชื้อเห็ดเอง เพื่อลดต้นทุนในการซื้อก้อนเชื้อเห็ดและเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดให้กับฟาร์มเห็ดหนอง
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
สูตรก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่มี อยู่แล้ว มาใช้เพาะเห็ดนางฟ้า

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน ( SWOT Analysis)
2. วิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)
3. การพัฒนาสูตรก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เห็ดเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย ราคาถูก และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรตีน ซึ่งเป็นอาหารหมู่หนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย โดยโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย แหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญได้มาจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น นม เนย ไข่ ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ในขณะที่โปรตีนที่ได้จากเห็ดจะมีราคาต่ำกว่า เห็ดนางฟ้าจัดเป็น เห็ดพื้นเมืองที่มีโปรตีนสูงเช่นกัน นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีรสชาติดี สามารถเพาะได้ในทุก ภาคและทุกฤดูของประเทศไทย การเพาะเชื้อเห็ดทุกวิธี เชื้อเห็ดจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพาะเห็ด มีเกษตรกรและชาวบ้านมากมายที่มีความสนใจจะเพาะเห็ดไว้บริโภคเอง หรือเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพ แต่ เนื่องจากเชื้อเห็ดที่จะนำมาเพาะนั้นหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่ หรือที่มีขายก็มักจะไม่ค่อยมีคุณภาพที่ แน่นอนทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอ และไม่มีคุณภาพ หรือเชื้อเห็ดมีราคาที่แพงเกินไป เกษตรกรน้อยรายนักที่จะผลิตเชื้อเห็ดเองเพราะใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูง ต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นหลายอย่างต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อ เพื่อควบคุมการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์แปลกปลอมที่ติดมากับวัสดุที่ใช้ เป็นวัสดุเพาะ และสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องมีการเรียนรู้และ ฝึกปฏิบัติเป็นประจำจึงจะสามารถทำได้(การเพาะเห็ดนางฟ้า.2554.(ออนไลน์).แหล่งที่มา http://puparn.rid.go.th/nineteen%20MENU/fiveteen.pdf สืบค้นเมื่อ :6 เมษายน 2562)

ปัญหาของฟาร์มเห็ดหนองแสง บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นฟาร์มเห็ดขนาดกลาง ที่จำหน่ายเห็ดนางฟ้า นางรมและเห็ดกระด้าง โดยมีการรับก้อนเชื้อเห็ดมาจากแหล่งจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด โดยมีต้นทุนการสั่งซื้อและการขนส่งค่อนข้างสูง ทั้งมีจำนวนก้อนเชื้อเห็ดที่ซื้อมาเน่าเสีย เชื้อเห็ดไม่เดิน ทำให้ฟาร์มสูญเสียค่าใช้จ่ายและรายได้ จึงมีแนวคิดที่จะทำก้อนเชื้อเห็ดเอง เพื่อลดต้นทุนในการซื้อก้อนเชื้อเห็ดและเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดให้กับฟาร์มเห็ดหนอง

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย udonthani_ru udonthani_ru เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 11:28 น.