สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน กลุ่ม OTOP จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 กลุ่ม
ชื่อผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 มกราคม 2562 - 25 มกราคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่ม OTOP จังหวัดสระแก้วจะมีอาชีพหลักเกษตรกรรมและใช้เวลาว่างในการผลิตสินค้าที่ได้มาจากพืชผลทางการเกษตรจำหน่าย
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
นำพืชผลทางด้านการเกษตรของเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ชาวบ้านยังผลิตสินค้าตามวิถึชีวิตเดิมๆ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การนำนวัตกรรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 15:01 น.