สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กีฬาสร้างสุขภาพร่างกาย

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ กีฬาสร้างสุขภาพร่างกาย
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ กอดาฟี กุลยวน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา กอดาฟี กุลยวน
การติดต่อ 0987188080
ปี พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 10,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย khodafeekunyuan1 khodafeekunyuan1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 21:33 น.