สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

มหาวิทยาลัยประชาชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยประชาชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก ธนาคารออมสิน
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน ทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 750 คน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.อาจารย์ธีรุตย์ กนกธร
2.ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค
3.อาจารย์ชัยณรงค์ ชัยจินดา
4.ดร.ปิยภา แดงเดช
5.ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา
6.อาจารย์ฐิติยา กลบสันเทียะ
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 1,850,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ธนาคารออมสิน MOU กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
หาผู้ประกอบการมาฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จำนวน 500 ราย
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้ประกอบอาชีพก็จะเป็นภาระของสังคม จึงนำผู้มีรายได้น้อยมาฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการฝึกอาชีพที่มีความหลากหลายกัน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

สร้างความรู้ฝึกปฏิบัติในการทำอาหาร เครื่องใช้ ของที่ระลึก เพื่อนำไปจัดจำหน่าย

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เพื่อฝึกอาชีพให้ผํู้มีรายได้น้อยนำไปประกอบอาชีพ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 16:56 น.