สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการนิสิตอาสาประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หน่วยงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หน่วยงานร่วม 1.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อชุมชน ชุมชนบ้านสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แขวงวัดกัลยาญ์ เขตธนบุรี กทม. 10600
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1. อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล สาขาวิชานิติศาสตร์
2. อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก สาขาวิชาการจัดการชุมชน
3. อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
4. อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
การติดต่อ 0892046034
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 500,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ พื้นที่เฉพาะ:ลุ่มน้ำ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย alisa alisa เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 21:39 น.