สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )

โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ เรื่อง การแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ (บ้านโคกสี หมู่ 2 )
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
หน่วยงานร่วม 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลีอสาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 081-7391030 warunthip_chat@yahoo.com
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ขอนแก่น place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ของกลุ่มแปรรูปต้นกกบ้านโคกสี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ ส่งผลทำให้ได้รับการเป็นหมู่บ้านต้นแบบของหมู่บ้านราชมงคลอีสาน เนื่องจากสามารถพัฒนากลุ่มอาชีพจนสามารถได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจและนักเรียนโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรค์ ในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอเสื่อและทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการทำให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นในปี ๒๕๖๐
ผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน (หมูบ้านต้นแบบ ) ชื่อโครงการแปรรูปต้นกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินโครงการ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ นี้ ทางกลุ่มแปรรูปต้นกก ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำกระดาษจากกกมาทำเป็นดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ ทั้งหมด ๗ แบบ โดยทางคณะทำงานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ในวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อทางกลุ่มได้จำหน่ายและร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตรวจเยี่ยมทางกลุ่ม เพื่อประชุมทำความเข้าใจในการเตรียมงานที่ต้องนำผลงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน. วิทยาเขตขอนแก่นไปนำเสนอ ในงาน. THAILAND. RESEARCH. EXP.๒๐๑๗. (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. ที่. Centran world ชั้น ๒๒ ภายในงานได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม จัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งตั้งโต๊ะให้ผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากกระดาษกก เพื่อร่วมร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมทั้งเตรียมแผนงานในปี ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ดังนั้นจึงต้องประชุมกับทางกลุ่มแปรรูปต้นกกบ้านโคกสีให้เข้าใจในบทบาทของการเป็นหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • บ้านโคกสี
 • แปรรูปต้นกก

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

 • วีดีทัศน์บ้านโคกสี ปรับปรุง

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย nantawan_6726 nantawan_6726 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 15:35 น.