สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านป่างิ้ว หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงานร่วม 1.เทศบาลตำบลทาเหนือ 2.กศน.อำเภอแม่ออน 3.โครงการหลวงทาเหนือ 4.พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน
ชื่อชุมชน ชุมชนบ้านป่างิ้ว หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้รับผิดชอบ วรุต มณีมาโรจน์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่ 95 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1. คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. รศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี
3. นายนที สัมปุรณะพันธ์
4. ผศ.สิทธิโรจน์เลิศอนันต์พิพัฒน์
5. นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
6. ผศ.สุรกานต์ จันทร์วงศ์
7. ผศ.เพ็ญศรี จุลกาญจน์
8. นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์
9. นางจันทร์จิรา นที
10. ผศ.เกษตรแก้วภักดี
11. นางสาวสิริกานต์ มีธัญญากร
12. นางสาวรินรดาสันติอาภรณ์
13. นายทวีศักดิ์ แสนสง่า
14. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์
15. นายอนุสรณ์ คาบเพชร
16. นางสาวศิริกัลยาโชติมณี
17. นางสาวธัญญารัตน์ทองใจ
18. นายสุพจน์ ใหม่กันทะ
19. ผศ.ตยานิตย์มิตร์แปง
20. นางสาวรัชฎาพร ใจมั่น
21. ผศ.อรนุชคำแปน
22. นางสาวภาสินีศิริประภา
23. นายดุสิตทองเปรมจิตต์
24. นายขวัญพงษ์สมมิตร
25. นายธาดา เสนานัย
26. นางสาวปิยะนุชเจดีย์ยอด
27. นางสาวรุจิราพรแสงปวง
28. นางสาวสุพัตรา เพลิงบุตร
29. นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
30. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
31. ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข
32. นายสุรัตน์ ยาสิทธิ์
33. นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว
34. ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์
35. นางสาวนวิตถา โสภาจรีย์
36. นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์
37. นางสาวเก็จวลีศรีจันทร์
38. นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์
39. นางสาวรุจิรา สุขมณี
40. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
การติดต่อ 063-6654935
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 500,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ แม่ออน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านหมู่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ออนประมาณ 30 กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชน มีทุ่งนาเล็กน้อยเป็นที่ราบลุ่มจำนวนครัวเรือน65 ครัวเรือน จำนวนประชากรประมาณ 250 คน คนชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลัก และมีอาชีพรองคืองานหัตถกรรม เช่นการทอผ้า การจักสานไม้ไผ่ บ้านหมู่บ้านป่างิ้วยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่า
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
1. เป็นชุมชนที่มีวัฒนาธรรมประเพณีที่มั่งคง แข่งแรง
2. มีภูมิปัญญาเป็นของตัวเอง
3. มีงานหัตถกรรมที่สวยงาม
4. มีปราชญ์ชมชุมที่มีความรู้ความสามารถ
5. คนในชุมชนบางส่วนยังปรองดองให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6. มีการบริหารจัดการป่าชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
1. ขาดทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มเติม
2. เยาวชนไม่ค่อยเข้าถึงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
3. คนในชุมชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. คนในชุมชนไม่มีพื้นฐานของการประกอบการในรูปของ
วิสาหกิจชุมชน
6. ผู้สูงอายุไม่รู้หนังสือ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
1.การพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
2.เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านศิลปะ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. องค์ความรู้ในศาสตร์ของงานสถาปัตยกรรม
3. องค์ความรู้ในศาสตร์ของการบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriengkrai sriprasert kriengkrai sriprasert เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 10:33 น.