สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานหลัก กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.สมคิด คำแหง
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 055968628
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในการดูแลชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 207 สาขาวิชา ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาประกอบด้วย 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ นอกจากวัตถุประสงค์หลักในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภารกิจสำคัญในด้านการส่งเสริมและสร้างเข้มแข็งให้ชุมชนอีกด้านหนึ่ง โดยการนำองค์ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ต่อยอดสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างให้ชุมชนไทยมีความรู้ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นประตูทางการศึกษา การเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่มีความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนตามศักยภาพ สามารถรับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นกลไกขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นฐานความรู้สำคัญ (Knowledge Based)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชนขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเป็นการเปิดโอกาสในคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและบุคลากรนำองค์ความรู้ตามภารกิจของหน่วยงานออกให้บริการประชาชน โดยอาศัยชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมในการเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนเป็นการตอบสนองการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน สังคมในแต่ละท้องถิ่นอย่างตรงประเด็นและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นับว่าเป็นกลไกที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของสังคม บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่างๆ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย jantana8628 jantana8628 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 13:44 น.