สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ บัญชีครัวเรือน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก คณะบัญชี
หน่วยงานร่วม โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
ชื่อชุมชน บ้านทุ่งเหียง
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.อุราภรณ์ รักมิตร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 79 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม
ดร.พรทิวา แสงเขียว
อ.สถาพร เพชรประดับ
อ.วันดี บุญเด็ด
คุณประภาพรรณ แอลล์
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่4
การติดต่อ 038 146123 ต่อ 2813
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 11 กรกฎาคม 2562 - 11 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 7,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นชุมชนใกล้วัดที่รับอุปการะนักเรียนชาวเขา ประมาณ 200 คน โดยพักอาศัยอยู่ในหอพักหญิง ชาย ภายในพื้นที่วัดทุ่งเหียง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ชุมชนมีพื้นที่ว่างเปล่าจำนวนมาก
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ประชากรขาดความเข้าใจในเชิงการบริหารจัดการ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการพัฒนาอาชีพ เพื่อหารายได้ และพัฒนาที่พัก อาศัยให้แก่กลุ่มนักเรียนที่เป็นชาวเขา

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การจัดทำบัญชีครัวเรือน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านทุ่งเหียง เป็นชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมาก ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อย และขาดโอกาสการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงตระหนักความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการบัญชีให้แก่ชุมชน จึงได้จัดโครงการบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีครัวเรือน วิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย วางแผนการใช้เงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้การเงินของครอบครัวดีขึ้น ช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบัญชีครัวเรือน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • บัญชีครัวเรือน
  • วัดทุ่งเหียง

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo ชั้นจัดเก็บแบบประหยัดชั้นจัดเก็บแบบประหยัด
  • photo ทำความสะอาดที่พักทำความสะอาดที่พัก
  • photo กระตุ้นน้องรักษาของใช้กระตุ้นน้องรักษาของใช้
  • photo ปลูกฝังการทำบัญชีครัวเรือนปลูกฝังการทำบัญชีครัวเรือน
  • photo เมนูง่าย ทานเองได้ ขายก็ดีเมนูง่าย ทานเองได้ ขายก็ดี
  • photo มอบอุปกรณ์มอบอุปกรณ์

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 14:25 น.