สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

ทำความสะอาดที่พัก

นักศึกษานำนักเรียนชาวเขาลงมือทำความสะอาดปรับปรุงที่พักอาศัยด้วยตนเอง