สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

ปลูกฝังการทำบัญชีครัวเรือน

อาจารย์และบุคลากรคณะบัญชีร่วมกันถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เข้ากับวิถีชีวิตจริงของชุมชน ให้กลุ่มนักเรียนเกิความเข้าใจวิธีการ และประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน