สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

มอบอุปกรณ์

ตัวแทนมอบอุปกรณ์จำเป็น สำหรับให้นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ด้วยตนเอง ภายหลังวันจัดโครงการ