สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

ชั้นจัดเก็บแบบประหยัด

นักศึกษาและนักเรียนในชุมชนร่วมกันประดิษฐ์สิ่งของใช้เองจากวัสดุใกล้ตัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย