สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

กระตุ้นน้องรักษาของใช้

นักศึกษาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับน้องๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย