สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่วยงานหลัก ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล
ชื่อผู้รับผิดชอบ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ Tel.074-260288 Fax.074-336920 Email: skr
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย SongkhlaRajabhat SongkhlaRajabhat เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 15:34 น.