สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

OTOP นวัตวิถี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ OTOP นวัตวิถี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน บ้านปึกใหญ่
ชื่อผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
2.อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม
3.อาจารย์ชัยณรงค์ ชัยจินดา
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 กรกฎาคม 2561 - 25 กรกฎาคม 2561
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านปึก place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีถูกนำมาพัฒนากับหมู่บ้านที่คาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว อาหารประจำถิ่น และสินค้าขึ้นชื่อ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และสอนมัคคุเทศในหมู่บ้านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ชุมชนยังขาดความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่น สินค้าประจำท้องถิ่น ถ่ายคลิปเพื่อนำเสนอนักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยการพัฒนา และยกระดับสินค้าชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวชุมชนให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 16:22 น.