สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ชุมชนตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.นับทอง ทองใบ และ ผศ.บุณยนุช สุขทาพจท์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์, อ.จิตรา วรรณสอน และ อ.ชุมพล มียิ่ง สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
การติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 2335
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ธันวาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 15,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ขนอนหลวง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนตลาดโก้งโค้งเป็นตลาดย้อนยุคที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ ที่คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณไว้อย่างเด่นชัด ซึ่งในอดีตเป็นด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีในอดีต) และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าในชุมชนและสินค้า และสินค้าที่มาจากต่างเมืองชื่อตลาดโก้งโค้ง มาจากการที่คนขายสินค้าจะนั่งอยู่บนพื้นดิน และคนที่มาซื้อของจะต้องโก้งโค้งเพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ การโก้งโค้งของคนไทยนั้นทำได้สุภาพ นุ่มนวล เป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนในการซื้อขาย พ่อค้าแม่ค้าแต่งชุดไทยแบบชาวบ้าน ในปัจจุบันตลาดโก้งโค้งได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ย้อนยุคในการเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเลือกอีกหนึ่งแห่งสำหรับผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ขาดเรื่องของการสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนตลาดโก้งโค้ง
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

องค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์และผลิตสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การสร้าง Content บน Digital platform

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 12:46 น.