สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยชินวัตร
หน่วยงานหลัก คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานร่วม อบต. บ่อเงิน คูบางหลวง บ้านฉาง สามโคก บางเตย คลองควาย และ รพสต บ่อเงิน บ่อทอง คูบางหลวง บ้านฉาง สามโคก บางเตย หมู่ 5 คลองควาย
ชื่อชุมชน ชุมชน บ่อเงิน หมู่1,3 บ่อทอง หมู่1,2 คลองควายหมู่1,4 บ้านฉาง หมู่ 2 บางเตยหมู่ 1,10 คูบางหลวง หมู่ 3,4
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ e-mail; k.phinyo@gmail.com
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)ให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรค เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงอายุ ดังนั้นการสาธารณสุขไทยจึงให้ความสำคัญกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีเป้าประสงค์ ในแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2569) ข้อที่1 กำหนดไว้ว่า "ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง" ประเทศไทยจึงมุ่งสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งนี้แนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ยังสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ มากกว่าการซ่อมรักษาสุขภาพ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานครอบคลุมสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยการฝึกปฏิบัติงานทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน และได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการมีชีวิตในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย อย่างเป็นองค์รวม การกำหนดจัดโครงการสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพ จึงเป็นการนำองค์ความรู้ทางการพยาบาล บูรณาการกับศาสตร์ด้าน การแพทย์ การสาธารณสุข เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อสร้างเสริมชุมชนรอบรู้สุขภาพ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ชุมชน

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ find_in_page
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ find_in_page
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย siuson siuson เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 14:45 น.