สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ กฎหมายเพื่อความเข้มแข้งของชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 054666666
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พะเยา เชียงม่วน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Thippawan Thippawan เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 12:29 น.