สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน

การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก ศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด มทร.อีสาน
หน่วยงานร่วม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กระทรวง พม.
ชื่อชุมชน ชุมชนไหม/ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน/ ชุมชนหมี่โคราช/ ชุมชนเพลงโคราช
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.โสภณ ผลประพฤติ, นายพีรวิชญ์ ผลประพฤติ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มทร.อีสาน
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0868682553
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 4,664,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
นครราชสีมา place directions
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ยางหวาย place directions
บุรีรัมย์ กระสัง กระสัง place directions
สุรินทร์ กาบเชิง กาบเชิง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม 25 ชุมชน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ทั้ง 25 ชุมชนไหม มีภูมิปัญญา/เรื่องราว/สินค้า/บริการ ที่น่าสนใจ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดช่องทางการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยแลัต่างชาติ
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ชุมชนยังขาดช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ ขาดข้อมูลเพื่อการนำเสนอเรื่องราวความน่าสนใจของภูมิปัญญา สินค้า บริการ ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สมาร์ทโฟน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการนวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม ที่จะเป็นช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ ขาดข้อมูลเพื่อการนำเสนอเรื่องราวความน่าสนใจของภูมิปัญญา สินค้า บริการ ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือ

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เว็บแอปพลิเคชั่นรวบรวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่แบบออนไลน์ ช่วยสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าและบริการที่มาจากภูมิปัญญา/วัฒนธรรมของชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การสร้างรายได้
  • นวัตกรรมชุมชน
  • นวัตกรรมสังคม
  • ปราชญ์ชาวบ้าน
  • ผู้สูงอายุ
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ find_in_page

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Dr.Sopone Phonprapruit Dr.Sopone Phonprapruit เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 05:59 น.