สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 การพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชน
2 การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2
4 โครงการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1
5 โรดโชว์สินค้าดีมีนวัตกรรมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
6 แผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นนำเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
7 นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบ”หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”

โครงการขยายผล

1 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดประชารัฐต้นแบบบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์