สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion

การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OTOP Product Champion
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน กลุ่ม OTOP จังหวัดชลบุรี จำนวน 300 คน
ชื่อผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
2.อาจารย์ธีรุตย์ กนกธร
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มกราคม 2562 - 15 มกราคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่ม OTOP จังหวัดชลบุรีแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก และกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ทางสำนักงานพัฒนาชุมชลจังหวัดชลบุรีต้องการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 กลุ่ม
ข้อมูลประเด็นปัญหา
กลุ่ม OTOP ที่ไม่ได้รับการพัฒนาจะมีดาวจำนวนน้อย ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ OTOP จะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดสรรดาวได้มากขึ้นและส่งผลให้จำหน่ายได้มากขึ้น
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ทุกกลุ่มต้องการส่งสินค้าเพื่อคัดสรรดาวในทุกๆ 2 ปี

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

กระบวนการคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการคว้าดาว

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 14:47 น.