สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานหลัก กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อชุมชน 9 อำเภอในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 055-968628
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พิษณุโลก นครไทย ห้วยเฮี้ย place directions
พิษณุโลก ชาติตระการ บ่อภาค place directions
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พลายชุมพล place directions
พิษณุโลก เนินมะปราง ไทยย้อย place directions
พิษณุโลก บางกระทุ่ม บ้านไร่ place directions
พิษณุโลก บางระกำ ชุมแสงสงคราม place directions
พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย์ place directions
พิษณุโลก นครไทย เนินเพิ่ม place directions
พิษณุโลก ชาติตระการ สวนเมี่ยง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลขอบเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สำคัญคือ การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง จนไปสู่การสร้างความร่วมมือในรูปแบบการสร้างเครือข่าย (Networking) ทั้งภายในและภายนอกในกระบวนการบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยการกระจายโอกาสด้านการเรียนรู้ การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่มีความผูกพันของชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา (Public Participation) และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (University Social Responsibility) อีกทั้งจังหวัดพิษณุโลกได้มีกิจกรรม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดทำโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ขึ้น ถือเป็นช่องทางในการบูรณาการความร่วมมือในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับจังหวัดพิษณุโล อีกด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการภายในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก กองส่งเสริมการบริการวิชาการในฐานะกองที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อนำความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยออกให้บริการเชิงรุกสู่ชุมชนเป้าหมายตามที่จังหวัดพิษณุโลกกำหนดในแต่ละเดือน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์/บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนให้เป็นที่รู้จักสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลและปัญหา/ความต้องการของชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการนำความรู้และวิธีปฏิบัติเทคนิควิทยาการที่นำไปเผยแพร่ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาศักยภาพ/เสริม/เติมเต็ม/ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ต่อไป

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย jantana8628 jantana8628 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 14:02 น.