สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

otop product champion

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ otop product champion
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน กลุ่ม OTOP จังหวัดชลบุรี ที่มาคัดสรรดาว
ชื่อผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
2.อาจารย์ธีรุตย์ กนกธร
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่ม OTOP จะมีการคัดสรรดาวทุก 2 ปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ทำหน้าที่ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ดาวจำนวนมาก
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ดาวในสินค้า OTOP จะมีการคัดสรรทุก 2 ปี จึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดชลบุรีต้องการให้มีสินค้า 5 ดาว จำนวนมากขึ้น เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดสรรดาวจะถูกถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำไปปรับผลิตภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ปี พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน find_in_page
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 15:16 น.