สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 043-556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 10 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการสร้าง Story of Product การสร้างมูลค่าเพิ่ม และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
2. จัดเวทีคัดผลิตภัณฑ์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 13:21 น.