สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 บูรณการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประเทศในท้องถิ่น
2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา)
4 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
6 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
8 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9 โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด
11 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โครงการขยายผล