สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานร่วม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อบต.เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อบต.วังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อชุมชน ชุมชนบ้านท่าม่วง ชุมชน ท่านคร บ้านสนามม้า บ้านแก่นทราย บ้านท่าลาด บ้านค้อใหญ่ บ้านซึกวึก บ้านประชาชื่น บ้านกุดก่วง
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนา
การติดต่อ 043-556001-8
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 493,850.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ดงลาน ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด จังหาร ม่วงลาด ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด พนมไพร ค้อใหญ่ ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทุ่งทอง ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ในเมือง place directions
ร้อยเอ็ด โพนทอง วังสามัคคี ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด โพนทอง นาอุดม ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองหิน ชนบท place directions
ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ท่าม่วง ในเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
เดิมพื้นที่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีระบบบริหารจัดการขยะที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดปัญหาขยะและของเสียจากครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสร้างการเรียนรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะให้เกิดเป็นรูปธรรม และช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยช่วยแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ โดยการถอดบทเรียนด้านการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และเกิดเครือข่ายจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เกิดขึ้นในชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากชุมชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการขยายของตัวเมือง
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ โดยการถอดบทเรียนด้านการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และเกิดเครือข่ายจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เกิดขึ้นในชุมชน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านส่ิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาริของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
2.

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย reru101 reru101 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 11:35 น.