สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการการวิเคราะห์โลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบหนองหาร

โครงการการวิเคราะห์โลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบหนองหาร

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการการวิเคราะห์โลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบทะเลสาบหนองหาร
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานหลัก คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน ชุมชนบริเวณรอบทะเลสาบหนองหาร
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลชนก แดนประโคม
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 59 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 50,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สกลนคร เมืองสกลนคร place directions
สกลนคร เมืองสกลนคร อื่น ๆ place directions
สกลนคร โพนนาแก้ว place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย pongpat8693 pongpat8693 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:05 น.