สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่วยงานหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน บ้านท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ชื่อผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ โทรศัพท์ : 074-260272 ,089-7356965 โทรสา
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 มกราคม 2561 - 12 มิถุนายน 2561
งบประมาณ 60,050.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พัทลุง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการ
2. การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
3.การผลิตพืชไร่

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

บ้านท่ามะเดือ ตำบลท่ามะเดือ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตจากป๋ยและสารเคมีมากขึ้น แต่ผลผลิต

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) find_in_page
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย SongkhlaRajabhat SongkhlaRajabhat เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 17:43 น.